Переглядів: 82

Про сільський бюджет на 2019 рік

Відповідно до пунктів 2 та 3 статті 76, статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26, пунктів 1та 4 статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши проект рішення «Про сільський бюджет на 2018 рік», Байбузівська сільська рада


ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2019 рік:
доходи сільського бюджету у сумі 2647406 гривень,
в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2568670 гривень., доходи спеціального фонду сільського бюджету 78736 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки сільського бюджету у сумі 2647406 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2568670 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету 78736 гривень ;
оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 38530 гривень, що становить 1,5 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2019 рік згідно додатку 3 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих ( регіональних програм) у сумі 1725015 гривень. згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та статтей 10, 12 розділів ХІІ, ХІV Податкового кодексу України, пункту 4 розділу ІІ Прикінцевих положень ЗУ від 28.12.2014року №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів;
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 71 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів, а саме:
6.1. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів сільського бюджету.
6.2. Надходження цільових фондів, утворених сільською радою.
6.3. Інші джерела власних надходжень (суми за дорученнями).
6.4. Кошти загального фонду , що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду)
7. Визначити на 2019рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду за їх економічною структурою на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів.
8. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», установити, що сільський бюджет на 2019 рік формується по програмно-цільовому методу.
8.1.Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити:
розробку проектів паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік і надати їх на затвердження протягом 45 календарних днів після набрання чинності цього рішення,
внесення змін до паспортів бюджетних програм протягом року;
здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.
9. Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установамив в межах лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань,
10.Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити : доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 2) здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним, 2)оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.
11. Дозволити здійснювати попередню оплату по фінансуванню робіт з будівництва, реконструкції та і капітального ремонту та для передплати періодичних видань, відповідно до постанови КМУ №117 від 23.04.2014 року в межах бюджетного періоду. . 12.Надати право сільському голові приймати розпорядження щодо помісячного перерозподілу коштів у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення сесії сільської ради про місцевий бюджет. . 13. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
15. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті сільської ради не пізніше, ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова П.І.Лисенко

 

Скачати рішення в архіві можна за посиланням http://bajbuzivska-silrada.gov.ua/rishennya-sesij/